Központi Óvoda

Óvodavezető: Knyazoviczkiné Rutai Gabriella
fogadónap: előzetes megbeszélés alapján (Tel: 35-300-122)

Óvodavezető helyettes: Bobák Kálmánné (Tel: 35-300-122)

Óvoda címe: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc út 19.

Telefon: 06-35-300-122
Fax: 06-35-300-122
Óvodavezetői mobil: 06-20-771-0950

E-mail: postmaster@kozpontiovoda.t-online.hu

Ellátott feladatok:
Óvodai nevelés, ezen belül:

  • Az intézmény ellátja azon sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését, akik a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján integrált körülmények között nevelhetők és testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékosok, autisták, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékosok, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdenek, illetve akik a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdenek.
  • Szlovák kétnyelvű, nemzetiségi kisebbségi nevelés a Patvarci Tagóvodában
  • Magyar nyelvű cigány etnikai, kulturális nevelés az Ipolyszögi Tagóvodában

A balassagyarmati Központi Óvoda 2005-ben a város óvodahálózatának szerkezeti átalakításával jött létre. Óvodánk önállóan működő helyi önkormányzati költségvetési szerv. A Központi Óvoda székhelyintézményéhez négy balassagyarmati és két intézményfenntartói társulással Ipolyszög és Patvarc községekben működő tagóvoda tartozik. 670 fős férőhelyen fogadjuk a helyi igényeknek megfelelően a 3-8 éves korú gyermekeket. Óvodánként változóan, homogén és vegyes szervezéssel, jelenleg 25 csoportot működtetünk.

55 fő óvodapedagógusunk több éves szakmai tapasztalata segíti a helyileg kidolgozott pedagógiai programok megvalósítását, őrzik intézményeik hagyományát és sajátosságait. Törekszünk arra, hogy intézményeink dolgozói, gyermekeink és szüleik részére közös rendezvényeket, programokat szervezzük hogy egymás megismerése által igazi közösség legyünk. Összehangolt pedagógiai továbbképzéseink, szakmai rendezvényeink, aktívan működő munkaközösségeink segítik elő a folyamatos megújulást, új pedagógiai módszerek megismerését, bevezetését. Részt veszünk az kompetencia alapú óvodai programcsomag bevezetésében. Pedagógiai munkánk sikerességéhez óvodánként jelenlévő fejlesztőpedagógusaink mellett külső szakemberek is hozzájárulnak (gyógypedagógus, logopédus, konduktor, Nevelési Tanácsadó szakemberei, orvosok, védőnők, egészségfejlesztő, stb.) Szülői igényekhez alkalmazkodva egyéb foglalkozásokat is kínálunk intézményeinkben: úszás, hittan, gyógytestnevelés, torna, foci, dalos népi játék, idegen nyelvvel való ismerkedés.

Nevelésünk alapelvei:

  • Minőségi, korszerű nevelést, egyenlő esélyek feltételeit igyekszünk biztosítani.
  • Nyugodt, családias, biztonságot nyújtó óvodai légkört teremtünk, megfelelő személyi és tárgy feltételekkel, méltányos nevelési környezet kialakításával.
  • A gyermeket fejlődő személyiségnek tekintjük, az életkori sajátosságai, testi, lelki szükségleteit figyelembe véve.
  • A játékot a tevékenységek sorában elsődlegesnek, és semmi mással nem helyettesíthető alaptevékenységnek tartjuk.

Változatos, élmény gazdag, közvetlen tapasztalatszerzésen alapuló tevékenységekkel segítjük elő a gyermeki személyiség sokoldalú fejlődését.
Az érzelmi alapokon nyugvó, gyermekközpontú óvodai élet szervezése, szociális érzékenység kialakításával segítjük a „másság” elfogadását, tiszteletben tartását.
A családokkal való korrekt együttműködésre- az együttműködési formák bővítési lehetőségeinek keresésére törekszünk.
A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozók nevelésével foglalkozó két tagintézményünkben- az óvodai nevelés keretében biztosítjuk a kisebbségi önazonosság megőrzését, a nemzeti hagyományok ápolását, erősítését, átörökítését.

Biztosítjuk a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését, elősegítve ezzel közösségbe való beilleszkedésüket.

Központi Óvoda épülete

IMPRESSZUM

Készítette: TBWeb
© . Minden jog fenntartva.
Balassagyarmat Város Önkormányzata